گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شرکت صنایع گلدیران منتشر شد.