فیلم آموزشی بورس به زبان ساده (بخش 3)

بخش 3 : پورتفو چیست / شرکت های سرمایه گذاری/ هیات مدیره شرکت / سال مالی/ انواع مجامع / آگهی دعوت/ حد نصاب تشکیل جلسات مجمع