وضعیت فعلی بازار مسکن

در این ویدئو به بررسی وضعیت فعلی بازار مسکن از طریق تحلیل قدرت خرید و اجاره نشینی پرداخته شده است.