فیلم آموزشی بورس به زبان ساده (بخش ۳)

بخش ۳ : پورتفو چیست / شرکت های سرمایه گذاری/ هیات مدیره شرکت / سال مالی/ انواع مجامع / آگهی دعوت/ حد نصاب تشکیل جلسات مجمع