مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت پاسارگاد – نماد: شپاس