معاون بانک مرکزی عراق در نامه ایی از ابطال مجوز فعالیت بانک ملی ایران به دو دلیل تحریم ها و عدم سودآوری خبر داد.