سردار آزمون گران‌ترین بازیکن ایرانی شاغل در اروپاست، اما این بازیکن چه مسیری را طی کرده تا به این سطح فوتبال رسیده است؟