شایعه برکناری رئیس سازمان بورس و جایگزینی سکاندار فعلی گمرک برای دومین بار طی حضور حدود ۲.۴ ساله عشقی، تکذیب شد.