کرمان موتور اخیرا اقدام به انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد بر مبنای خودرو KMC T۸ با مشاوره و تعهد پذیره نویسی گروه مالی کارآمد کرده است.