رییس سازمان برنامه و بودجه، پیش بینی کرد: تصویب برخی احکام هزینه‌ای مانند تأمین ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بورس و صنایع، منجر به کسری بودجه سال آینده خواهد شد!