بررسی گزارشات بورس تهران و فرابورس ایران نشان می‌دهد که هم اکنون ۱۹ نماد در خطر تعلیق قرار دارند و سهامداران آن‌ها باید با احتیاط بیشتری این نماد‌ها را دنبال کنند. این ۱۹ نماد کدامند؟