فرزین گفت: در بانک مرکزی این توانایی را داریم، افرادی که با نرخ‌های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور دارند، رصد و شناسایی کنیم؛ بنابراین اعداد بالایی که توسط سودجویان معامله می‌شود به زودی شناسایی می‌شود و واحد‌های پولشویی ورود می‌کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدود سازی حساب‌های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد.