بانک دی در آذرماه نسبت به آبان از رشد درآمد نزدیک به 13 درصدی برخوردار بوده است.