شرکت سایپا به پنج سوال درباره سهم بازار خودروهای تجاری، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، احتمال اصلاح قیمت دو محصول و … پاسخ داد.