نماد معاملاتی شرکت داده گسترعصرنوین-های وب با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.