شرکت فنرسازی زر قرارداد خرید و فروش قطعات با زامیاد منعقد کرد که میزان دریافتی ۳۸.۷ میلیارد تومان پس از کسر هزینه پرداختی برآورد شد.