طبق پیش بینی تحلیل گر بازار سرمایه، اگر شاخص بورس قادر به عبور از خط مقاومت ۲.۲ میلیون واحدی شود، هدف اول ۲.۳۵ میلیون واحدی محقق خواهد شد.