با پیشنهاد تجارت پرسود در قلب منطقه آزاد انزلی و با سرمایه گذاری اندک، آغاز کسب و کار ناموفق محال است.