گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاحیه شرکت سرمایه گذاری تآمین اجتماعی منتشر شد.