امروز ۱۹ دی ۱۴۰۲؛ قیمت هر اسکناس یورو در این مرکز با رشد نرخ نسبت به روز دوشنبه ۴۷۱۱۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز ۴۳۳۸۳ تومان تعیین شده است.