بانک اقتصاد نوین پس از گذشت ۷ ماه و اعمال تغییرات مورد نظر حسابرس دوباره پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته داد.