مدیرعامل فرابورس با آغاز بکار بازار جدید نو آفرین از پذیرش سه شرکت در دو تابلو دانش بنیان و تقاضای ۱۰ شرکت برای حضور در بازارهای اول و دوم خبر داد.