وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد با تصمیم رئیس کل بانک مرکزی، عنوان دار سمت جدیدی در این نهاد مهم و ناظر بازار پول شد!