مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا – نماد: وتوسکا