فولاد یکی از غول های بزرگ بورس ایران محسوب می شود که سهامداران زیادی دارد. این غول بورسی برای سومین ماه پیاپی با کاهش فروش رو به رو شد. فروش فولاد چقدر کاهش یافت؟