شرکت دوده فام از برنامه افزایش سرمایه ۵۲۹ درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر داد و با رشد قیمت سهام روبرو شد.