بانک دی که پس از ۱۱ سال از فهرست شرکت های حاضر در بازار دوم فرابورس لغو شده درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه ۵۲ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی و خروج از زیان، توضیح داد.