دومین عرضه بلوکی بانک ملت شامل ۷ درصد معادل ۲۴.۷ میلیارد سهم، دوشنبه آینده با قیمت حداقل ۵۲۲ تومانی هر سهم و ارزش پایه ۱۲.۸ هزار میلیارد تومانی انجام خواهد شد.