نماد معاملاتی شرکت قند نیشابور قنیشا با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.