بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه فساد ۳.۳۷ میلیارد دلاری شرکت واردکننده خاص مربوط به چهار سال پیش بود، توضیحاتی ارایه کرد.