شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۲۸ هزار و ۴۹۷ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۶۰ هزار و ۳۷۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ را بخوانید.