طبق مصوبه جدید مجلس نمایندگان دسترسی ایران به ۶ میلیارد دلار آزاد شده در قطر، مسدود و دولت مجبور به اعمال تحریم هر نهاد خواهان لغو مسدودیت وجوه، خواهد شد.