بانک ملت در عملکرد آبان و ۸ ماه سال جاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۴.۴ و ۴۰ هزار میلیارد تومانی شد.