سه کارشناس با اشاره به کاهش فشار عرضه با قرار گرفتن شاخص در محدوده قیمتی– حمایتی قوی دو‌ میلیون واحدی، سه عامل را در تغییر روند بورس موثر دانستند.