مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه، استفاده از روش تامین مالی جمعی را به شرکت ها پیشنهاد داد که دارای دو ویژگی نرخ کمتر و زمان کوتاه تر نسبت به تسهیلات بانکی است.