محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرابورس از راه اندازی یک بازار جدید به نام نوآفرین خبر داد که دارای دو تابلو رشد و دانش بنیان می باشد. جزئیات بیشتر از این بازار را در ادامه بخوانید.