تعرفه ماهانه هر واحد مسکونی برای مشترکان گاز و برق در لایحه بودجه سال آینده، ۴۰۰ و ۳۰۰ تومان و برای واحدهای تجاری ۳ هزار تومان تعیین شد.