عملیات صرافی و واسپاری افراد حقیقی و حقوقی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی بورسی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار با تصویب نمایندگان مجلس، ممنوع شد.