مجلس طبق لایحه برنامه هفتم با حذف سقف افزایش حقوق کارکنان وزارتخانه و موسسات دولتی مواففت کرد.