مجلس با برنامه های دولت برای به صفر رساندن فقر مطلق ۳۰ درصدی در لایحه برنامه هفتم، موافقت و متغیر جدیدی برای شناسایی مشمولین فقر مطلق اعلام کرد!