هوش مصنوعی ممکن است برای تولید تصاویری شبیه انسان از هیچ شناخته شده باشد، اما اگر این فناوری چهره عمومی داشته باشد، این چهره متعلق به سام آلتمن است.