با به پایان رسیدن سال مالی شرکت‌های بورسی که عمدتا سال مالی اکثر آن‌ها پایان اسفند ۱۴۰۱ بوده است، شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود بودند و در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب به میزان سود و زمان واریز شود ۵۷ نماد پرداخته ایم.

به گزارش نبض بورس، تقسیم سود بالا در مجامع همواره مورد توجه سهامداران قرار داشته است و حائز اهمیت بوده است به طوری که یکی از مهم‌ترین معیار‌های ارزشگذاری یک سهم علاوه بر بازده حاصل از تغییرات قیمتی نماد، میزان سود نقدی تقسیمی بین سهامداران است؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در این مطلب به میزان سود تقسیمی ۵۷ نماد پرداخته ایم که تا پایان سال سود سهام سهامداران را واریز خواهند کرد.

۱- دریشمک (ریشمک): ۳۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۱ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۲- ثباغ (ساختمانی باغمیشه): ۲۳۰ ریال/تقسیم سود: ۸۰ درصد/ (از ۵ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۳- ثبهساز (بهسازکاشانه تهران): ۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۴۳ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام)  

۴-  شوینده (مدیریت شوینده بهشهر): ۷۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۲ درصد/ (از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام)  

۵- سیمرغ (سیمرغ): ۱۱۸۰ ریال/تقسیم سود: ۲۹ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام یا از ۲۵ آذر مراجعه به بانک کشاورزی)

۶- ددانا (دارویی دانا): ۴۱۰۰ ریال/تقسیم سود: ۸۲ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام)

۷- کتوکا (صنایع نسوز توکا): ۹۷ ریال/تقسیم سود: ۲۵ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام)

۸- دکیمی (کیمیدارو): ۲۴۰۰ ریال/تقسیم سود: ۶۸ درصد/ (از ۱۵ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام)

۹- داسوه (دارویی اسوه): ۳۴۰۰ ریال/تقسیم سود: درصد/ (از ۲۶ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام)

۱۰- ددام (زاگرس فارمد پارس): ۷۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۳ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام)

۱۱- پخش (پخش البرز): ۱۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۵۰ درصد/ (از ۲۰ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام)

۱۲- شاملا (املاح معدنی): ۱۴۳۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۱ درصد/ (از ۲۰ دی ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام)

۱۳- دجابر (دارویی جابر): ۱۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۷۰ درصد/ (از ۲۵ دی ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۱۴- دقاضی (قاضی دارو): ۲۵۹۲ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (از ۲۷ دی ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۱۵-  دالبر (البرز دارو): ۶۴۰ ریال/تقسیم سود: ۵۹ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به سجام یا بهمن مراجعه به بانک پارسیان)

۱۶-  دلر (اکسیر دارو): ۳۴۶۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۱۷- هجرت (پخش هجرت): ۳۸۷۵ ریال/تقسیم سود: ۹۵ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۱۸- دفارا (دارویی فارابی): ۴۲۱۴ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (از ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۱۹- ولبهمن (لیزینگ بهمن): ۲۰۰ ریال/تقسیم سود: ۲۸ درصد/ (از ۱ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام یا ۱ بهمن بانک صادرات) 

۲۰- برکت (دارویی برکت): ۵۳۰ ریال/تقسیم سود: ۴۶ درصد/ (از بهمن ۱۴۰۲ واریز به سجام یا بهمن در بانک پارسیان)

۲۱-  دپارس (پارس دارو): ۷۵۶۹ ریال/تقسیم سود: درصد/ (از بهمن ۱۴۰۲ واریز به حساب سجام)

۲۲-  پکرمان (لاستیک کرمان): ۵۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۰ درصد/ (از دی ۱۴۰۲ واریز به سجام یا بهمن در بانک پاسارگاد)

۲۳-  فروژ (فرو آلیاژ): ۴۳۲۷ ریال/تقسیم سود: ۸۵ درصد/ (از ۲۹ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۲۴- لابسا (آبسال): ۶۰ ریال/تقسیم سود: ۲۰ درصد/ (از بهمن ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۲۵- تکمبا (کمباین سازی): ۱۸۴ ریال/تقسیم سود: ۸۰ درصد/ (از آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۲۶- کمنگنز (معادن منگنز): ۷۳۰ ریال/تقسیم سود: ۶۵ درصد/ (از نیمه آبان ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۲۷-  تبرک (گروه تبرک): ۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۵۷ درصد/ (از اسفند ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۲۸-  بسوئیچ (پارس سوئیچ): ۲۵۰ ریال/تقسیم سود: ۴۰ درصد/ (از آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۲۹- وکادو (تکادو): ۸۰۰ ریال/تقسیم سود: ۳۰ درصد/ (از ۵ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۳۰- سباقر (سیمان باقران): ۷۰۰ ریال/تقسیم سود: ۶۱ درصد/ (از مهر تا آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۳۱- کروی (معادن روی): ۱۵۰۰ ریال/تقسیم سود: درصد/ (از ۶ آذر ۱۴۰۲ واریز به سجام)

۳۲- تاصیکو (سرمایه گذاری صدر تامین): ۲۲۵۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام واریز از دی ۱۴۰۲ غیرسجام ارسال مشخصات به ٠۹٢٢٠٠۸۷٣٤۸)

۳۳-  ثعتما (ساختمانی اعتماد گستر): ۶۵ ریال/تقسیم سود: ۱۰ درصد/ (سجام واریز از ۱۵ آبان ۱۴۰۲)

۳۴- رمپنا (گروه مپنا): ۳۵۰ ریال/تقسیم سود: درصد/ (سجام واریز از ۳۰ آذر ۱۴۰۲ غیرسجام ۳۰ دی مراجعه به بانک تجارت)

۳۵-  پترول (گروه صنایع تکمیلی خلیج فارس): ۵۰ ریال/تقسیم سود: ۲۴ درصد/ (سجام واریز از ۱۵ آذر ۱۴۰۲ غیرسجام ۱۶ دی بانک تجارت)

۳۶-  غالبر (لبنیات غالبر): ۱۴۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰ درصد/ (سجام واریز از دی ۱۴۰۲ سهامداران تا ۱ میلیون سهم، بالاتر از اسفند)

۳۷- تیپیکو (سرمایه گذاری دارویی تامین): ۳۸۶۰ ریال/تقسیم سود: ۸۹ درصد/ (سجام واریز از آذر ۱۴۰۲)

۳۸-  صبا (سرمایه گذاری صبا تامین): ۵۵۰ ریال/تقسیم سود: ۶۳ درصد/ (سجام واریز از ۲۸ آبان ۱۴۰۲ غیرسجام ۵ دی بانک پارسیان)

۳۹-  غاذر (کشت وصنعت پیاذر): ۱۷۱ ریال/تقسیم سود: ۱۹ درصد/ (سجام واریز از ۲۰ دی ۱۴۰۲)

۴۰- وسالت (بانک رسالت): ۲۳۱ ریال/تقسیم سود: ۱۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۵ آذر ۱۴۰۲)

 ۴۱- واحیا (صنایع ومعادن احیا سپاهان): ۱۵۰۰ ریال/تقسیم سود: ۶۵ درصد/ (سجام: واریز از بهمن ۱۴۰۲)

 ۴۲- واعتبار (سرمایه گذاری اعتبار): ۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۲۳ درصد/ (سجام: واریز از آذر ۱۴۰۲ غیرسجام: از ۱۳ دی با اعلام شماره حساب)

۴۳- حکشتی (کشتیرانی ایران): ۲۳۳۰ ریال/تقسیم سود: ۸۴ درصد/ (سجام: واریز از ۱۱ آذر ۱۴۰۲ غیرسجام: از ۳۰ بهمن به بعد بانک تجارت)

۴۴-  وسبحان (سرمایه گذاری سبحان): ۳۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ آذر ۱۴۰۲ غیرسجام: از ۲۵ دی با اعلام شماره حساب)

 ۴۵- فولای (فولاد آلیاژی یزد): ۱۲۰ ریال/تقسیم سود: ۲۰ درصد/ (سجام: واریز از ۸ آبان ۱۴۰۲ غیرسجام: از ۸ اسفند با اعلام شماره حساب)

۴۶-  کفراور (فرآورده‌های سیمان شرق): ۱۵۰۰ ریال/تقسیم سود: ۸۹ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ دی ۱۴۰۲ غیرسجام: از ۳۰ دی بانک صادرات)
۴۷- خفناور (مهندسی روان فن آور): ۱۳۳ ریال/تقسیم سود: ۳۰ درصد/ (سجام: واریز از ۸ بهمن ۱۴۰۲)
۴۸- وجامی (سرمایه گذاری جامی): ۳۵۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۵ آذر ۱۴۰۲ غیرسجام: از بهمن با اعلام شماره حساب)

۴۹- شستا (سرمایه گذاری تامین احتماعی): ۱۸۸ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ غیرسجام: از بهمن در بانک رفاه)

۵۰- فارس (هلدینگ خلیج فارس): ۷۰۰ ریال/تقسیم سود: ۵۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۳ آذر غیرسجام: از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ در بانک تجارت)

۵۱- کهمدا (شیشه همدان): ۱۵۰ ریال/تقسیم سود: ۱۸ درصد/ (سجام: واریز از فروردین ۱۴۰۳)

۵۲-  تپمپی (پمپ سازی ایران): ۶۵۰ ریال/تقسیم سود: ۳۰ درصد/ (سجام: واریز از بهمن ۱۴۰۲)

۵۳-  قمرو (قند مرودشت): ۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۲۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ غیرسجام: از ۲۱ اسفند بانک صادرات)

۵۴-  قاروم (قند ارومیه): ۳۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۵۷ درصد/ (سجام: واریز از ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ غیرسجام: از ۱ اسفند دفترمرکری)

۵۵-  قپیرا (قند پیرانشهر): ۵۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۲ درصد/ (سجام: واریز از ۱ بهمن ۱۴۰۲)

۵۶-  جوین (کشت وصنعت جوین): ۴۵۰ ریال/تقسیم سود: ۳۹ درصد/ (سجام: واریز از ۱۲ اسفند ۱۴۰۲)

۵۷-  وصنعت (سرمایه گذاری صنعت وتجارت): ۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۶۳ درصد/ سجام: واریز از ۲۲ آذر ۱۴۰۲ غیرسجام: ۱ بهمن واریز به حساب اعلامی

منبع خبر را اینجا ببینید