عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا با روش ترکیبی شروع و هر سهم پانزدهمین شرکت جدید ۵۶۹۷ ریال معامله شد.