اگر شرکت سود نقدی تقسیم کرد، چگونه آنرا دریافت کنیم؟