تحلیل بنیادی مقدماتی – تاثیرات دولت ها در صنایع مختلف