تحلیل بنیادی (قسمت پنجم)

یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی مهم در تحلیل بنیادی، تراز تجاری است. تراز تجاری عبارت است از تفاوت بین ارزش پولی صادرات و واردات در یک دوره زمانی مشخص.در این ویدئو به صورت کاملتر با تراز تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد آشنا خواهید شد.