قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله یعنی چی؟

در این ویدئو خیلی ساده به بیان و توضیح قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله در سایت tsetmc پرداختم.