معرفی عوامل صنعت (دومین مجموعه از عوامل موثر بر قیمت سهام شرکت ها)