سهام شناور چیست؟

در این ویدئو سهام شناور توضیح داده ام. سهامدار عمده و سهامدار خرد کیست. درصد سهامداران چه تاثیری در سهام شناور دارد. بهترین ترکیب سهام شناور چقدر است.