تکنیک‌های تکنیکال؛ الگوهای ادامه‌دهنده

یکی دیگر از تکنیک های مهم در تحلیل تکنیکال، الگوهای ادامه دهنده است. در این ویدئو بطور کامل در ابن باره صحبت شده است